Firma noastră vă oferă servicii de întocmire a planurilor de evacuare si planurilor de interventii a unitatii din care faceti parte.

Conform art 19. Din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

Administratorul sau conducãtorul institutiei, dupã caz, are urmãtoarele obligatii principale:

 1. j)sã  asigure  întocmirea  si  actualizarea  planurilor  de  interventie  si  conditiile  pentru  aplicarea acestora în orice moment;”

Planul de evacuare pentru situații de urgență conține următoarele aspecte:

1. Scopul acțiunilor de evacuare.
2. Concepția acțiunilor de evacuare, respectiv:
 • localitățile din și în care se planifică evacuarea.
 • instituțiile publice.
 • operatorii economici.
 • populația și bunurile care se evacuează.
 • itinerarele de evacuare.
 • modalitățile de executare a evacuării.
3. Concepția organizării și asigurării activității de readucere a populației și a bunurilor materiale evacuate la restabilirea stării de normalitate în localitățile care au făcut obiectul masurilor de protecție.
4. Măsurile de asigurare a acțiunilor de evacuare:
 • asigurarea mijloacelor de transport.
 • protecția personalului.
 • logistica evacuării.
 • paza bunurilor.
5. Organizarea conducerii și a cooperării:
 • centre de coordonare.
 • căi și mijloace de legătura.
 • instituții cu care se cooperează.
 • modalități de realizare a cooperării.
 • cereri și rapoarte.
Anexele planului  se referă în principal la:
1. Situația populației care se evacuează:
 • localitatea din care se evacuează.
 • instituția.
 • numărul personalului pe categorii și numărul membrilor de familie.
 • personalul didactic, medical, de deservire, după caz.
 • localitatea și județul în care se evacuează.
 • natura, tipul și numărul mijloacelor de transport.
2. Situația bunurilor care se evacuează:
 • localitatea.
 • operatorul economic.
 • depozitul sau instituția.
 • natura și cantitatea bunurilor.
 • personalul de însoțire.
 • natura și tipul mijloacelor de transport.
 • localitatea în care se evacuează.
 • punctul de debarcare/descărcare și locul de instalare/depozitare.
 • forța de munca necesara.
3. Instituțiile care se evacuează:
 • denumirea.
 • localitatea.
 • numărul salariaților și al membrilor de familie care se evacuează.
 • localitatea și adresa imobilului unde se evacuează.
 • alte date utile.
4. Graficul activităților pe zile și ore.
5. Componenta centrelor de coordonare și conducere, punctelor de adunare, îmbarcare, debarcare și primire/repartiție.
6. Planul localității cu dispunerea instituției sau a operatorului economic.
7. Localitățile sau zonele din și în care se execută evacuarea și itinerarele, inclusiv de rezervă, cu punctele de adunare, îmbarcare, debarcare și primire/repartiție.
8. Convențiile încheiate pentru asigurarea acțiunilor de evacuare.

Apărarea contra incendiilor este formată din trei tipuri de planuri de protecție:

 1. Planul de evacuare a persoanelor.
 2. Planul de intervenție.
 3. Planul de depozitare și de evacuare a materialelor periculoase.

Indiferent de tip, un plan de evacuare a persoanelor și materialelor trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • datele de identificare ale operatorului economic/instituției (denumirea, sediul, număr de telefon, fax, e-mail, profilul de activitate, etc).
 • planul general al operatorului economic/instituției (ce se trasează la scară).
 • amplasarea clădirilor și a depozitelor în incintă.
 • numărul de niveluri (subterane și suprateran).
 • numărul maxim de persoane care pot fi la un moment dat în clădire.
 • tipul de bunuri ce pot fi la un moment dat în clădire/depozit și cantitățile acestora.
 • lista cu substanțele periculoase și caracteristicile lor conform fisei de pericol pentru fiecare categorie de substanță în parte.
 • căile de acces, de evacuare și de intervenție din incinta și cele adiacente acesteia.
 • locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu.
 • locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu.

Concepția de organizare a evacuării persoanelor și bunurilor:

 • mijloacele prin care se realizează anunțarea (alertarea) persoanelor ce răspund de executarea și dirijarea evacuării în caz de incendiu.
 • nominalizarea persoanelor care au atribuții în ceea ce privește evacuarea persoanelor și bunurilor pentru fiecare nivel în parte.
 • nominalizarea persoanelor care se ocupa de întocmirea listelor celor prezenți la locul de adunare amenajat și marcat corespunzător.
 • ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor și a bunurilor, în funcție de vulnerabilitatea la incendiu și de valoarea lor, în cazul bunurilor.
 • în cazul substanțelor periculoase se vor preciza măsurile ce trebuie adoptate la evacuarea acestora.
 1. Planul de evacuare a persoanelor:

Configurația planului de evacuare a persoanelor depinde de tipul și destinația construcției, dar și de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta. În baza acestui din urma criteriu trebuie întocmite următoarele planuri de evacuare:

 • plan de evacuare pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane pe nivelul respectiv.
 • plan de evacuare pe încăpere, dacă în încăperea respectivă se află cel puțin 50 de persoane.
 • plan de evacuare pentru fiecare încăpere destinată cazării, indiferent de numărul de locuri.
 • pentru spatiile pentru birouri înglobate în alte construcții, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului și se afișează de către proprietar, conducătorul instituției sau operatorului economic, ori administrator.
 1. Planul de intervenție:

– proprietarul, conducătorul instituției sau operatorului economic, ori administratorul, asigură întocmirea planurilor de intervenție pentru construcțiile în care sunt înglobate spatii pentru birouri și comunica parților interesate măsurile și obligațiile ce le revin.

– pentru construcțiile care au 2 sau mai multi proprietari sau în care se găsesc mai multe instituții sau mai mulți operatori economici, cel care deține partea dominanta este integrator al tuturor măsurilor de apărare împotriva incendiilor la nivelul obiectivului.

– după ce este întocmit, planul de intervenție trebuie avizat de inspectoratul pentru situații de urgență județean.

– un exemplar al planului de intervenție avizat rămâne la dispoziția inspectoratului pentru situații de urgentă, pentru efectuarea recunoașterilor și a studiilor tactice și pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exercițiilor, aplicațiilor tactice de intervenție, precum și în situațiile de urgentă.

 1. Planul de depozitare și evacuare a materialelor periculoase:

– planul de depozitare și de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase, se întocmește pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale, pe baza schiței încăperii respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase.

– acest plan trebuie să cuprindă clasele materialelor periculoase, cantitățile lor și codurile de identificare sau de pericol, precum și produsele de stingere recomandate.

– planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai puțin afectate de incendiu și în apropierea locurilor de acces în încăperi, precum și la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acestea să poată fi utile forțelor de intervenție.